Statut Udruge

Na temelju članka 13 Zakona o Udrugama (Narodne novine br. 74/2014) Skupština udruge pčelara ‘Metvica’ Kutina na sjednici održanoj 1. veljače 2015. godine donijela je

 

STATUT

UDRUGE PČELARA ‘METVICA’ KUTINA

 

 

 1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, izgledu pečata Udruge, zastupanju i predstavljanju, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvarujuciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, imovini i načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanku postojanja Udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge, nagradama i priznanjima, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Udruga pčelara „Metvica“ Kutina je pravni slijednik „Moslavačkog pčelarskog društva Kutina“ osnovanog 1952. godine kome je prvi predsjednik bio Bjelicki Josip.

 

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 

 

Članak 2.

 

Puni naziv Udruge je UDRUGA PČELARA ‘METVICA’ KUTINA, a može se koristiti skraćeni naziv U.P. ‘Metvica’ Kutina

Sjedište Udruge je u Kutini,  Augusta Šenoe 2.

Udruga djeluje na području Grada Kutine, Udruga ima svojstvo neprofitne pravne osobe i kao Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 3.

Udruga ima svoj pečat okruglog oblika,promjera 3 cm, koji sadrži puni naziv Udruge i stilizirani lik pčele u sredini.

III.  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 4.

 

Udrugu zastupa predsjednik i tajnik Udruge koji se brinu da Udruga radi i zastupa interese svih članova udruge, u skladu s ciljevima i zadacima utvrđenim ovim Statutom.

Predsjednik i Upravni odbor mogu ovlastiti i druge osobe da zastupaju Udrugu u određenim poslovima.

 

 

Članak 5.

 

Članovi Udruge mogu biti članovi drugih sličnih organizacija bez ikakvih ograničenja.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i Udruge u zemlji i inozemstvu uz uvjet da financijske obaveze ne budu veće od 20% članarine U.P. ‘Metvica’ Kutina.

 

Članak 6.

 

Rad Udruge je javan.

Članovi Udruge se upoznaju sa radom Udruge na sastancima, a o bitnim stvarima Udruga o svom radu obavještava svoje članove istinitim i pravodobnim usmenim ili pismenim priopćenjem. Predstavnici sredstava javnih medija mogu prisustvovati na sastancima Udruge  i sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Upravni odbor Udruge dužan je pozvati javne medije da prisustvuju godišnjim skupštinama, a i redovnim sastancima ako se odlučuje o važnim problemima.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo knjige i časopise iz svoje djelatnosti u skladu s propisima o javnom priopćavanju.

Udruga po potrebi može izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 1. CILJEVI DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU INTERESI UDRUGE 

 

Članak 7.

 

Cilj Udruge je razmjena iskustva i edukacija pčelara, članova Udruge, radi očuvanja, uzgoja pčela i opstanak pčela u prirodi i da potiče i pomaže razvoj pčelarstva grada Kutine, okolnih mjesta Sisačko moslavačke županije, susjednih županija i Republike Hrvatske.

Ostvarivanje ovog cilja Udruga ostvaruje sa sljedećim djelatnostima:

 • okupljanjem građana koji se bave pčelarstvom i pčelarskom proizvodnjom,zbog očuvanja prirodnog okoliša, omogućavanja normalnog prirodnog procesa u oprašivanju bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanja života i čovjeka,
 • Udruga preko svojih članova radi na zaštiti i uzgoju pčela, te na proizvodnji, preradi i prometu pčelinjih proizvoda,
 • suradnjom sa drugim udrugama i državnim službama radi oprašivanja djeluje posebno na zaštiti pčela i pčelara sa glavnim ciljem opstanka pčela kao vrste
 • organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina, izložbi i drugih stručnih skupova o problemima pčelarstva i pčelarske proizvodnje,
 • suradnjom sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • uvođenjem prepoznavanja hrvatskog meda i ostalih pčelinjih proizvoda,
 • poticanjem uzgoja pčela i razvoja pčelarstva kao grane i uvijek pazeći na jednakost, a posebno nastojati zaštititi male pčelare (do 20 košnica) koji su najvažniji za opstanak pčela i oprašivanja,
 • predlaganjem propisa i zakona u oblasti pčelarstva koji moraju omogućiti slobodno držanje i uzgoj pčela na cijelom području Republike Hrvatske, prodaju pčela i proizvoda od pčela bez ikakvih ograničenja,
 • vodi evidenciju pčelara i pčelinjaka, te katastar paša na područjusvog djelovanja
 • obavljanjem i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim Statutom.

 

 1. ČLANSTVO I ČLANARINA 

 

Članak 8.

 

Udruga je organizacija slobodno, dobrovoljno učlanjenih pčelara. Članstvo može biti redovno, i počasno.

Članak 9.

 

Redovni član Udruge može biti svaki državljanin Republike Hrvatske kojije pčelar i koji prihvati norme određene ovim Statutom.

Članak 10.

 

Počasni član može postati osoba koja ima zapažene zasluge na polju ostvarivanja ideja, ciljeva i zadataka Udruge. Ostvarivanje prava na počasno članstvo uređuje se pravilnikom. O počasnom članstvu odlučuje Upravni odbor.

Članak 11.

 

Redovni član može biti samo neposredni pčelar koji se osobno bavi uzgojem pčela, a postaje se upisom u Popis članova i plaćanjem članarine.

Članak 12.

 

Udruga vodi evidenciju svog članstvaelektronički i papirnato, po vrstama, a unutar vrste po abecednom redu. Popis obavezno sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (nazivu),
 • osobnom identifikacijskom broju (OIB),
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja Udruzi,
 • kategoriji članstva,
 • datumu prestanka članstva u Udruzi,
 • adresi stanovanja i telefonskom broju,
 • zanimanju i stručnoj spremi.

 

 1. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

 

Članak 13.

 

Prava i dužnosti članova Udruge su da:

 • aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge,
 • biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela kao i o materijalno – financijskom poslovanju,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i da o usvojenim stajalištima budu obaviješteni,
 • čuvaju i podižu ugled Udruge,
 • čuvaju materijalna dobra i imovinu Udruge,
 • rade na povećanju članstva Udruge,
 • neposredno sudjeluju u radu Udruge i njenih tijela i izvršavaju preuzete obaveze,
 • primaju materijale, koriste stručnu pomoć Udruge te imaju i druga prava utvrđena Statutom i odlukama tijela Udruge,
 • rade na razvijanju dobrih odnosa među pčelarima i drugim osobama koje rade na razvoju pčelarstva,
 • aktivno rade u Udruzi i radnim tijelima u koja su izabrani,
 • kao predstavnici u drugim organizacijama iznose i zastupaju stajališta Udruge,
 • imaju i druga prava i dužnosti koja proizlaze iz prava i obveza Udruge i Statuta.

Članovi Udruge obvezni su poštovati i provoditi odluke tijela Udruge, podmirivati članarinu i štititi ugled Udruge.

 

Članak 14.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva prema odlukama tijela Udruge,
 • neplaćanjem članarine

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

 

Članu Udruge, ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge,može se izreći opomena, javna opomena ili se može isključiti iz članstva. Odluku o disciplinskoj mjeridonosi Upravni odbor većinom glasova.

Protiv odluke o disciplinskoj mjerimože se podnijeti žalba Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

VII.     UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UDRUGE 

 

Članak 16.

 

Tijela Udruge su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik Udruge,
 4. Nadzorni odbor
 5. Tajnik
 6. Likvidator

 

 

 

Članak 17.

 

Članovi tijela Udruge biraju se na mandat od 4 godine.

Članovima tijela Udruge koje bira i opoziva Skupštinu mandat može prestati prije isteka vremena na koji su birani i to:

 • prestankom članstva,
 • ostavkom,
 • opozivom (opoziv člana se vrši kao i izbor).

Prestankom mandata člana tijela Udruge na njegovo mjesto se bira novi član čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto koje je biran novi član.

SKUPŠTINA

 

Članak 18.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge i čine je svi redovni članovi Udruge.

Skupština radi na sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izvanredne i izborne. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, a izvanredno prema potrebi.  Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.

Članak 19.

 

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima, najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda i potrebne materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odboraijedne trećinečlanova Udruge. Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana po unaprijed predloženom dnevnom redu.

 

Članak 20.

 

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik, a njome rukovodi radno predsjedništvo od 3 člana.

Izvanrednu sjednicu Skupštine otvara predsjednik ili član Skupštine kojega je ovlastio predlagač.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, a trajno se čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Počasni članovi mogu prisustvovati, ali ne mogu glasati na Skupštini, sjednicama drugih tijela i sastancimaUdruge.

Ako Skupštini ne pristupi natpolovična većinačlanova početak rada odgoditi će se za jedan sat, te će biti održana sjednica ako je nazočna najmanje 1/3 članstva Udruge, a pravovaljane odluke se tada donose dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 22.

 

Skupština Udruge:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i likvidatora Udruge,
 • utvrđuje smjernice, ciljeve i zadatke Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge, Upravnog odbora i drugih tijela i predstavnika Udruge, te potvrđuje plan rada za slijedeću kalendarsku godinu,
 • potvrđuje financijski plan i završni račun,
 • odlučuje o visini članarine,
 • usvaja katastar paša,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjenju u druge organizacije i istupanju iz njih,
 • rješava o žalbama članova Udruge u zastupanju i donosi konačna rješenja,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 23

 

Upravni odbor je upravno i izvršno tijelo Udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Udruge.

Upravni odbor čine: predsjednik, tajnik, blagajnik i još 8 redovnih članova Udruge koji između sebe biraju zamjenike predsjednika, tajnika i blagajnika.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • donosi plan rada za slijedeću kalendarsku godinu,financijski plan i završni račun,te ih daje Skupštini na potvrđivanje,
 • daje prijedlog za izbor tijela Udruge,
 • izvršava program rada, zaključke Skupštine kao i druge poslove koje mu daje članstvo Udruge na sastancima u skladu sa odredbama ovog Statuta,
 • odlučuje  o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine i poslovnoj aktivnosti Udruge,
 • osniva odbore, povjerenstva i druga tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • utvrđuje prijedlog katastra paša,
 • odlučuje o primanju u članstvo Udruge,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu povjeri Skupština i koje pomažu u radu članovima Udruge i u Udruzi.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednici mora biti nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se donesu većinom nazočnih članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke javnim glasanjem, osim u slučaju kada odluči da glasanje bude tajno.

Sjednice Upravnog odbora mogu se sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora, najmanje pet članova Upravnog odbora ili jedne petine članova Skupštine Udruge.

Članak 24.

 

Upravni odbor ili članovi Upravnog odbora opozivaju se na način i po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana može dati najmanje deset članova Skupštine Udruge ili predsjednik.

PREDSJEDNIK

 

Članak 25.

 

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost njenog rada.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama i sastancima Udruge.

Predsjednik:

 • Predlaže program rada, Statut i druge opće akte Udruge,
 • predlaže godišnji plan rada, financijski plan i djelatnosti Udruge
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • ima naredbodavno pravo u raspolaganjuimovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom, drugim općim aktima Udruge i odlukama Skupštine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik, a u pojedinim, iz ovlasti Upravnog odbora, zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

TAJNIK

 

Članak 26.

 

Tajnik Udruge je član Upravnog odbora, predlaže se i bira na Skupštini Udruge.

Tajnik:

 • zastupa Udrugu, brine se za zakonitost rada Udruge i o ispunjenju preuzetih ugovornih i drugih obveza Udruge,
 • koordinira poslove i zadatke koji proizlaze iz programa rada Udruge. Vodi zapisnike sa sastanaka Udruge, sjednica Upravnog odbora i Skupštine,
 • pomaže predsjedniku u pripremi dnevnog reda sjednica Skupštine i Upravnog odbora i u drugim poslovima. Izvršava odluke i zaključke Udruge i tijela Udruge,
 • ostvaruje suradnju sa tijelima vlasti i drugim organizacijama čija djelatnost pridonosi uspješnijoj realizaciji programa rada,
 • vodi i čuva arhivu i brine se o urednom vođenju registra članova,
 • obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Udruge.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako ne izvršava svoje obaveze. Inicijativu za razrješenje mogu dati: predsjednik Udruge, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje deset članova Udruge. Prijedlog daje Upravni odbor, a razrješava ga Skupština. Tajnik može biti razriješen i na vlastiti pisani zahtjev.

BLAGAJNIK

 

Članak 27.

 

Blagajnik je član Upravnog odbora, predlažu ga članovi Udruge a bira se na Skupštini Udruge.

Blagajnik vodi financijsko i materijalno poslovanje Udruge i daje izvješća Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 28.

 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština, akoji ne smiju biti članovi Upravnog odbora ili drugih tijela Udruge.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednicu odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština. Odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova.

Članak 29.

 

Nadzorni odbor kontrolira poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje imovinom, te izvršenje odluka Skupštine Udruge.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge i svih njenih tijela. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju Udruge ili povrede Statuta i drugih općih akata.

Nadzorni odbor o svojim nalazima upoznaje predsjednika i Upravni odbor, a najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini kojoj je i odgovoran.

LIKVIDATOR

 

Članak 30.

 

Likvidator Udruge je fizička ili pravna osoba koju bira i razrješava  Skupština Udruge.

Likvidator može biti osoba koja nije član Udruge.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge,
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi,
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno Zakonu o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator im pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge o čemu Skupština donosi svoju odluku, na temelju koje se ugovorom detaljnije određuju međusobna prava i obveze likvidatora i Udruge.

Članak 31.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Upravni odbor ili predsjednik mogu osnovati stalna ili povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 32.

 

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, darova, dotacija iz proračuna, te drugih izvora,
 • pokretne stvari i nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom.

 

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 33.

 

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 34.

 

Za naročite zasluge u razvoju i unaprjeđenju pčelarstva ili za višegodišnje izvanredno zalaganje, te postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge svaki član Udruge može biti nagrađen ili mu se može dodijeliti zahvalnica ili priznanje. Nagradu, zahvalnicu i priznanje mogu dobiti i druge osobe i organizacije koje su pomogle u radu Udruge. Upravni odbor određuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja.

 

 

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETE

 

Članak 35.

 

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak36.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti povjerenstvu koje osniva Upravni odbor.

Članak 37.

 

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem, pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se pojedinačno.

Članak 38.

 

Odlučivanje iz prethodna dva članka provodi se, u prvom stupnju u povjerenstvima ili povremenim radnim tijelima, a u drugom stupnju odlučuje Skupština Udruge.

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 39.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina, nakon provedenog likvidacijskog postupka, predati će se Gradu Kutini.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

 

Statut kao i izmjene i dopune Statuta, donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Tumačenja Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenja drugih općih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak 41.

 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se  od dana usvajanja na Skupštini Udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Udruge 27. veljače 2005. godine.

U Kutini, 01. 02. 2015. godine.

Predsjednik Udruge:

Darko Bohatka dipl. ing.